Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej „RODO” – informujemy Pana/Panią, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest TNN Agnieszka Kowalczyk z siedzibą w Strzebielinie, adres: ul. Starowiejska 79, 84-220 Strzebielino, posiadająca numer NIP: 7311372256 (dalej: „Administrator” lub „Firma”).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: nowoczesnenagrobki@gmail.com , tel. 795912645, adres 84-220 Strzebielino, ul. Starowiejska 79.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzana

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania przez Administratora (jego pracowników i osób współpracujących: liternik) umowy o dzieło na wykonanie nagrobka, w tym naprawy, renowacje, poprawianie liter, aranżacja przestrzeni wokół nagrobka (art. 6 ust. 1. lit b RODO, art. 9 ust. 2. lit. f RODO).
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych oraz obowiązków z zakresu rachunkowości (prowadzenie ksiąg rachunkowych) (art. 6 ust. 1. lit c RODO).
  • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1. lit f RODO).
  • realizacji celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na rozpatrywaniu skarg i wniosków (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
  • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu działań windykacyjnych (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
  • realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 

4. Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzane mogą być następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane przekazane przez klienta konieczne do wykonania dzieła.

5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by zawrzeć i wykonać zlecenie. Bez podania danych osobowych zawarcie i wykonanie zlecenia oraz wystawienie faktury/rachunku będzie niemożliwe.

6. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane czas okres niezbędny do realizacji umowy o dzieło. Dane przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. Dane niezbędne do prowadzenia skutecznych działań windykacyjnych będą wykorzystywane do pełnego odzyskania wierzytelności. Zgody marketingowe przetwarzane będą do czasu skutecznego sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

7. Źródła danych

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Klienta.

8. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności osoby współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym zajmujące się obsługą informatyczną, księgowo-rachunkową. Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, a także podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane osobowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, (gdy są niezgodne ze stanem faktycznym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, należy skontaktować się z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt II.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

11. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.